Kāzu izstādes Your Big Day oficiālās lapas datu aizsardzības atruna
SIA Nexus Latvia ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar kāzu izstādes norisi, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumus: līguma izpildes vajadzībām – kolēģim, pakalpojuma/preces piegādātājam; Ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā. Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Kontakti:
+371 27844000
info@day4you.lv